KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น พรรัตน์ สินชัยพานิช
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970111
การสำรวจปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไย/พรรัตน์ สินชัยพานิช และจันทร์ฉาย แจ้งสว่าง
พรรัตน์ สินชัยพานิช
2540
T980251
การกัดกร่อนของกระป๋องบรรจุอาหาร/พรรัตน์ สินชัยพานิช
พรรัตน์ สินชัยพานิช
2541
T980253
ผลของอายุการเก็บต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะละกอกระป๋อง/พรรัตน์ สินชัยพานิช, พัชรี ปานกุล, ปิยนุช วิเศษชาติ
พรรัตน์ สินชัยพานิช
2541
T020243
สมบัติทางเคมีภายภาพและการนำแป้งบุกไปประยุกต์ใช้/พรรัตน์ สินชัยพานิช
พรรัตน์ สินชัยพานิช
2545
T030014
การศึกษาสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมต่อการเกิดเจลของแป้งบุก/พรรัตน์ สินชัยพานิช
พรรัตน์ สินชัยพานิช
2545
T070085
เครื่องดื่มชาหมัก/พรรัตน์ สินชัยพานิช
พรรัตน์ สินชัยพานิช
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>