KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พรสวรรค์ ชำนาญเวชกิจ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6868
การใช้ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (ENR) เพื่อดัดแปรสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากวัว: ผลของอัตราส่วนระหว่างเจลาตินต่อ ENR และปริมาณหมู่อิพอกซิใน ENR
พรสวรรค์ ชำนาญเวชกิจ,ธรรมนูญ โปรดปราน,สุทธวัฒน์ เบญจุกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>