KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พริ้มเพรา ตะมะพุฒ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7051
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นหน้าสับปะรดแช่อิ่ม
พริ้มเพรา ตะมะพุฒ,จิรภา พงษ์จันตา,อัจฉราลัย คำฟู,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>