KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น พอใจ ถามากร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010212
ไลโคพีน/พอใจ ถามากร
พอใจ ถามากร
2543
T020047
ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดรีโทรกราเดชันและลักษณะเนื้อสัมผัส ของข้าวเจ้าสุกในระหว่างการเก็บรักษา/พอใจ ถามากร และ อารีรัตน์ อิ่มศิลป์
พอใจ ถามากร
2543
FOOD 6926
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของน้ำมันปาล์มในระหว่างการทอดมันเทศที่สภาวะสูญญากาศและสภาวะบรรยากาศ
ฉัตรลดา กู้สุจริต,พอใจ ถามากร,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>