KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น พัชนี อินทรลักษณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980349
บันได 10 ขั้น สู่ฉลากโภชนาการ/หัทยา กองจันทึก, พัชนี อินทรลักษณ์
หัทยา กองจันทึก,สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย,Food Ingredients Specialities
2541
FOOD 6695
รูปแบบการประเมินความเสี่ยงสำหรับการกำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนโลหะหนักในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชนิพรรณ บุตรยี่,พัชนี อินทรลักษณ์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009

FOOD 7900
รูปแบบการประเมินความเสี่ยงสำหรับการกำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนโลหะหนักในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชนิพรรณ บุตรยี่,พัชนี อินทรลักษณ์,วารสารพิษวิทยาไทย
มกราคม-มิถุนายน 2552

   หน้า : [ 1 ]   Next >>