KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น พัชรินทร์ ภักดีฉนวน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6948
การเตรียมน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์และโครงสร้างระดับจุลภาคของไส้กรอกอิมัลชันที่ผลิตจากไขมันชนิดต่างๆ
อัมรินา แวมง,สุธีรา เสาวภาคย์,พัชรินทร์ ภักดีฉนวน,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
FOOD 7487
องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมแพะและผลของสภาวะการทำแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณภาพของนมแพะผง
นุชเนตร ตาเย๊ะ,ธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา,พัชรินทร์ ภักดีฉนวน
FOOD 7554
การเตรียมน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์และโครงสร้างระดับจุลภาคของไส้กรอกอิมัลชันที่ผลิตจากไขมันชนิดต่างๆ
อัมรินา แวมง,สุธีรา เสาวภาคย์,พัชรินทร์ ภักดีฉนวน,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>