KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 20 เรื่อง จากคำค้น พัชรี ตั้งตระกูล
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T940133
การเปลี่ยนแปลงปริมาณดีบุกต่ออายุการเก็บของสับปะรดกระป๋อง ที่ผลิตในประเทศไทย
สมจิต นิยมไทย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
IFRPD T950001
การคิดค้นสูตรอาหารเสริมประเภทใยอาหารสูงและแคลอรี่ต่ำ
เพลินใจ ตังคณะกุล
2537
IFRPD T980343
การคิดค้นสูตรอาหารเสริมประเภทใยอาหารสูงและแคลอรี่ต่ำ/เพลินใจ ตังคณะกุล, พัชรี ตั้งตระกูล, เย็นใจ ฐิตะฐาน
เพลินใจ ตังคณะกุล
2538
IFRPD T060404
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจแปรรูปอาหาร/พัชรี ตั้งตระกูล
พัชรี ตั้งตระกูล
2549
IFRPD T070512
GABA ในคัพภะข้าวและข้าวกล้องงอก/พัชรี ตั้งตระกูล
พัชรี ตั้งตระกูล
2550
FOOD 6373
การศึกษาผลของแป้งข้าวกล้องเริ่มงอกต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์คุกกี้ไส้สับปะรด/รสพร เจียมจริยธรรม ... [และคนอื่นๆ]
รสพร เจียมจริยธรรม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 6777
ผลของสภาพการงอกต่อสมบัติความหนืดและปริมาณ GABA ของแป้งข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าวกล้อง
ศุรัฐนันท์ คงวรรณ,พัชรี ตั้งตระกูล,กมลวรรณ แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6876
การพัฒนามายองเนสเสริมสารสกัดจากเปลือกมะนาว และอบเชย
สุภาพร พาเจริญ,พัชรี ตั้งตระกูล,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6877
สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสกัดสารสกัดจากเปลือกมะนาว และอบเชย
สุภาพร พาเจริญ,พัชรี ตั้งตระกูล,อนุวัตร แจ้งชัด,กมลวรรณ แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6902
ผลของสภาวะในการงอกที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของข้าวเหนียวกล้องงอก
ชนิษฎา วงศ์บาสก์,พัชรี ตั้งตระกูล,สุคันธรส ธาดากิตติสาร,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 7102
เทคโนโลยีการเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นด้านบน
อาคม ปะหลามานิต,พัชรี ตั้งตระกูล,สมเกียรติ ปรัชญาวรากร,สมชาติ โสภณรณฤิทธิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
FOOD 7107
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกแอซิดในข้าวกล้องงอก
พุทธลักษณ์ ไขประกาย,นภัสพร ชื่นรัตน์,มาลัย เมืองน้อย,พัชรี ตั้งตระกูล,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
PAT 0023
การผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่มกรรมแกมม่าแอมิโนบิวเทริกในข้าวพันธุ์ต่างๆ ฯ
พัชรี ตั้งตระกูล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6910
Full Text
PAT 0041
กรรมวิธีการผลิตน้ำข้าวกล้องงอก
พัชรี ตั้งตระกูล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8340
Full Text
PAT 0046
โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากข้าวกล้องงอก
พัชรี ตั้งตระกูล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8776
Full Text
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>