KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พัชรี มีชัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6004
ผลของสัดส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนต่ออายุการเก็บรักษาลูกชิ้นปลานิลที่เก็บภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร/พัชรี มีชัย และพรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
พัชรี มีชัย
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>