KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พัทธมน เตียวตระกูล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8115
ผลของการดัดแปรความร้อนร่วมกับความชื้นต่อสมบัติของแป้งข้าวกล้องเริ่มงอกที่มีปริมาณแอมิโลสแตกต่างกัน
พัทธมน เตียวตระกูล,มาศอุบล ทองงาม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>