KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6811
การพัฒนากระบวนการผลิตเพคตินจากใบเครือหมาน้อย
พันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>