KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พิชญา โพธินุช
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7972
การสกัดและวิเคราะห์เมลาโทนินในสมุนไพรไทย
พิชญา โพธินุช,ศศิธร ตรงจิตภักดี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

   หน้า : [ 1 ]   Next >>