KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พิพัฒน์กมล ชนะสิทธิ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7211
การพัฒนาน้ำหมี่กรอบสำเร็จรูป
พิพัฒน์กมล ชนะสิทธิ์,วลัย หุตะโกวิท,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>