KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พิมพ์นิภา เพ็งช่าง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8069
เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า
กัลยาณี สุวิทวัส,ภาสันต์ ศารทูลทัต,ขวัญหทัย ทนงจิตร,พิมพ์นิภา เพ็งช่าง,เรืองศักดิ์ กมขุนทด,พินิจ กรินทร์ธัญญกิจ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

   หน้า : [ 1 ]   Next >>