KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พิมพ์พิชญิ์ สังข์แป้น และคณะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0677
การยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้หลอดไข่ไก่โดยใช้ไนซิน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พิมพ์พิชญิ์ สังข์แป้น และคณะ ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>