KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พิมพ์ใจ ปรางสุรางค์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7632
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการล้างเพื่อขจัดสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักสด
ราเมศ กรณีย์,พิมพ์ใจ ปรางสุรางค์,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>