KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น พิศมัย ศรีชาเยช
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7006
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรสืบสาน...น้ำตาลจาก
พิศมัย ศรีชาเยช,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
PUB 0668
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรสืบสาน...น้ำตาลจาก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พิศมัย ศรีชาเยช,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Text
FOOD 8494
อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,พิศมัย ศรีชาเยช,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม ? สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8504
สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วายุห์ สนเทศ,พิศมัย ศรีชาเยช,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8505
ผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเกิดรีโทรเกรเดชันและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี้ยวจากข้าวและถั่วเหลืองโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,พิศมัย ศรีชาเยช,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
Full Text
PUB 0876 (eBook)
Food Journal 49 (1) / 2562 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,สิริรักษ์ ศิระมาด,ประวิทย์ สันติวัฒนา,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ดร.สาวิตรี ดือราแม,ดร.พิศมัย ศรีชาเยช,วินัศ ภูมินาถ
Full Textx
PUB 0875 (PDF)
Food Journal 49 (1) / 2562 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ประวิทย์ สันติวัฒนา,สิริรักษ์ ศิระมาด,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,ดร.พิศมัย ศรีชาเยช,ดร.สาวิตรี ดือราแม,วินัศ ภูมินาถ
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>