KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พิศักดิ์ พัดทอง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6739
การตรวจสอบการปลอมปนนมโคในผลิตภัณฑ์นมแพะโดยเทคนิค PCR
ศศิธร นาคทอง,พนิตา ชัยสิทธิ์,พิศักดิ์ พัดทอง,พรทิพย์ แต้พักดี,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>