KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7952
ความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิสุกโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
พรพรรณ กอมนชัย,นันทวัน เทอดไทย,พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี,วาสินี จันทร์นวล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7999
การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคแยมโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยคำถามแบบลำดับขั้น
นงลักษณ์ งามพีระพงศ์,วิษฐิดา จันทราพรชัย,พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 8140
การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่ โดยใช้แบบสอบถาม
ลดาวรรณ์ จันทสิงห์,พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี,หทัยรัตน์ ริมคีรี,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>