KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T020032
การศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มไคโตแซนผสมโปแตสเซียมซอร์เบต และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวน/พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
FOOD 6780
การประเมินสารให้กลิ่นของทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีและจมูกอิเล็กทรอนิกส์
ชนิต ชนะปาลพันธุ์,อนุวัตร แจ้งชัด,สุมิตรา บุญบำรุง,พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6781
การอธิบายความอ่อนนุ่มของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภคโดยใช้สมการจลนพลศาสตร์
ศิริกาญจน์ จันทร์ถาวรพานิช,อนุวัตร แจ้งชัด,สุมิตรา บุญบำรุง,พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6878
การพัฒนาความคิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดื่มเกลือแร่ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม
สุภาพร พาเจริญ,พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี,เสาวภาคย์ วัฒนภาหุ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6891
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มคล้ายเกลือแร่โดยวิธี Flash Profile
กานต์ญาพันธ์ นันทะวิชัย,พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี,ชมภู่ ยิ้มโต,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>