KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น พิสิฐ วงศ์สง่าศรี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070330
นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (1)/พิสิฐ วงศ์สง่าศรี
พิสิฐ วงศ์สง่าศรี
2549
FOOD 6592
การพัฒนาสูตรและปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาบดแผ่นอบแห้งทอดกรอบ
ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์, พิสิฐ วงศ์สง่าศรี,อริยา เมืองชุม,วรรณิศา โพธิ์อ่อง,สุนีย์ พะยอมแจ่มศรี,ปริดา ธนสุกาญจน์,ศจี สุวรรณศรี,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 7419
การผลิตแมงกะพรุนด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย
พิสิฐ วงศ์สง่าศรี
FOOD 7739
การผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุนด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย
พิสิฐ วงศ์สง่าศรี, เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์,สุทธิวัฒน์ แซ่ฮ้อ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7864
การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบ Impingement Jet สำหรับกุ้งแช่แข็งที่มีคุณภาพสูง
พิสิฐ วงศ์สง่าศรี,วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2555
Full Textx
FOOD 8158
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823)
นลินรัตน์ จิระเดชประไพ,พิสิฐ วงศ์สง่าศรี,สรเมษ ชโลวัฒนะ,สุวรรณา วรสิงห์,กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
FOOD 8429
การผลิตเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากการย่อยแมงกะพรุนโดยใช้เอนไซม์โบรมิเลน
พิสิฐ วงศ์สง่าศรี,เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์,วันวิสาข์ ยวงใย,เอกสารวิชาการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
FOOD 8430
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งแบบลมร้อน: กรณีศึกษา: ปลาบดแผ่นอบแห้ง
พิสิฐ วงศ์สง่าศรี,สรเมษ ชโลวัฒนะ,สุนีย์ พยอมแจ่มศรี,สุเมธ สุพิชญางกูร,เอกสารวิชาการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>