KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น พีรยา โชติถนอม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6182
การถ่ายโอนมวลสารระหว่างกระบวนการออสโมติก/พีรยาโชติถนอม
พีรยา โชติถนอม
2551
FOOD 6652
สมบัติของแป้งพรีเจลาทิไนซ์ที่ผลิตจากการใช้ความร้อนจากแป้งข้าวเหนียว กข6 แป้งข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1
กุหลาบ สิทธิสวนจิก,มังกรศรีสะอาด,พีรยา โชติถนอม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6655
การศึกษาสูตรผลิตภัณฑ์บิสกิตสำหรับเด็กจากแป้งข้าวกล้อง
สุรัชนา โปร่งจันทึก,พีรยา โชติถนอม,มนัชญา งามศักดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6656
คุณสมบัติของแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105 และแป้งข้าวโพดพรีเจลที่ผลิตด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่
พีรยา โชติถนอม,มนัชญา งามศักดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6657
สภาวะทีี่เหมาะสมที่สุดในการหุงข้าวด้วยความดันเพื่อการผลิตข้าวแช่เยือกแข็ง
วิราศิณี ขุนสุวรรณ,มนัชญา งามศักดิ์,พีรยา โชติถนอม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 8169
สมบัติของแป้งพรีเจลาทีไนซ์ที่ผลิตจากการใช้ความร้อนจากแป้งข้าวเหนียว กข 6 แป้งข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1
กุหลาบ สิทธิสวนจิก,พีรยา โชติถนอม,มังกร ศรีสะอาด,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
FOOD 8170
คุณสมบัติของแป้งข้าวดอกมะลิ 105 และแป้งข้าวโพดพรีเจลที่ผลิตด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่
พีรยา โชติถนอม,จันทร์เพ็ญ ภูมิ่งเดือน,มนัชญา งามศักดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
FOOD 8171
สภาวะที่เหมาะที่สุดในการหุงข้าวด้วยความดันเพื่อการผลิตข้าวแช่เยือกแข็ง
วิราศิณี ขุนสุวรรณ,พีรยา โชติถนอม,มนัชญา งามศักดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>