KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7579
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปจากสมุนไพร
รุ่งทิพย์ ไทยสม,ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร,อชิระ รักษาแก้ว,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรกฎาคม-กันยายน 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>