KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ภัทรพร ทองไทย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6516
การตรวจ เชื้อ Staphylococcus aureus ในตัวอย่างอาหาร โดยวิธี dot-ELISA Detection of Staphylococcus aureus in foods by dot-ELISA technique/ภัทรพร ทองไทย, พัชรี สุนทรนันท และ ชัยวัฒน์ กิตติกุล
ภัทรพร ทองไทย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>