KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ภัทศา ผุงเพิ่มตระกูล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7984
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย
ภัทศา ผุงเพิ่มตระกูล,ชุติมา ไวศรายุทธ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>