KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ภัสสะริน สายสุวรรณ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7711
การศึกษาปริมาณ บีสฟีนอล เอ ฟีนอล และ พี-ที-บิวทิลฟีนอล ที่แพร่ออกมาจากขวดนม และ ภาชนะบรรจุอาหารสําหรับเด็กชนิดพอลิคาร์บอเนตที่สภาวะต่างๆ
อุมา บริบูรณ์,ภัสสะริน สายสุวรรณ,ศศิธร หอมดําารงค์วงศ์ ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>