KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ภาวิณี ศิลาเกษ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8322
คุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ด้วยเอนไซม์อะมิเลสและออกเทนนิลซัคซินิคแอนไฮไดรด์
ภาวิณี ศิลาเกษ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560

FOOD 8331
คุณภาพของแป้งมันสำปะหลังออกเทนิลซัคซิเนต และการใช้ประโยชน์ในน้ำสลัดไขมันต่ำ
ภาวิณี ศิลาเกษ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
สิงหาคม 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>