KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ภิญญา ศิลาอ้อย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6843
ทัศนคคิของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะด้านการใช้งานของภาชนะบรรจุน้ำผลไม้
เกตย์พิสิษฐ์ อนวัชชสุข,ภิญญา ศิลาอ้อย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>