KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ภิญญา เยอร์เกนเซน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8030
การวัดความเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ในความแตกต่างของวัฒนธรรม
ตรงฝัน ศรีอมร,ภิญญา เยอร์เกนเซน,ภาณุวัฒน์ สรรพกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>