KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น มนตรี ทาสันเทีย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7733
การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้า OTOP ด้านอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนากลุ่ม 4 (Quadrant D) ของจังหวัดนครราชสีมา
วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย,มนตรี ทาสันเทีย,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
   หน้า : [ 1 ]   Next >>