KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น มนวิไล เสริบุตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6121
การใช้ยีน MC4R และยีน IGF2 เป็นเครื่องหมายเพื่อช่วยในการคัดเลือกสุกร/มนวิไลเสริบุตร และ อมรรัตน์ โมฬี
มนวิไล เสริบุตร
2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>