KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น มนสุวีร์ ไพชำนาญ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6735
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีระหว่างกระบวนการผลิตน้ำตาลโตนดเข้มข้น ในเขตอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
มนสุวีร์ ไพชำนาญ,มุทิตา มีนุ่น,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>