KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น มนัสนันท์ บุญทราพงษ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T020027
การพัฒนาแป้งข้าวเจ้าผสมและส่วนผสมสำเร็จรูปในการผลิตขนมตาล เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก/มนัสนันท์ บุญทราพงษ์
มนัสนันท์ บุญทราพงษ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
   หน้า : [ 1 ]   Next >>