KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น มลนพรรษ สงพิมพ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7478
มหัศจรรย์แห่งแก่นตะวัน
ดารารัตน์ มงคลการ,มลนพรรษ สงพิมพ์,สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
FOOD 8097
การพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปฟักข้าวผง
ศุภพิชญ์ บุญปู่,สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล,วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,มลนพรรษ สงพิมพ์,ดารารัตน์ มงคลการ,กฤติยา เขื่อนเพชร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
   หน้า : [ 1 ]   Next >>