KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970127
การแยกเชื้อราที่ผลิตสารอัลฟาทอกซินจากถั่วลิสงบด/มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ ... [และคนอื่นๆ]
มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
   หน้า : [ 1 ]   Next >>