KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 18 เรื่อง จากคำค้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930027
รายงานโครงการฝึกอบรมและการวิจัย เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ/ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2533
T000228
อาหารไทย
ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2542
T000246
ภาวะและแนวโน้มการผลิตและการใช้อาหารของคนไทย
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2538
T000247
การผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชผัก
สายชล เกตุษา,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2538
T000248
การผลิตและการใช้ประโยชน์จากผลไม้
สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2538
T000249
การผลิตและการใช้ประโยชน์จากธัญพืช
อิสรา สุขสถาน,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2538
T000250
การผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชตระกูลถั่ว
อิสรา สุขสถาน,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2538
T000251
การผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชน้ำตาลและพืชหัวที่ให้แป้ง
พรทิพย์ อุดมสิน,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2538
T000252
ไม่มีชื่อเรื่อง
สุภาพร อิสริโยดม,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
T000253
ไม่มีชื่อเรื่อง
กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
T000254
การเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ศิริลักษณ์ ภูวดลไพโรจน์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
T000255
ไม่มีชื่อเรื่อง
ประวิทย์ สุรนีรนาถ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
T000256
ไม่มีชื่อเรื่อง
เวียง เชื้อโพธิ์หัก,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
T000257
ไม่มีชื่อเรื่อง
ศิริลักษณ์ ปิ่นเกษร,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
T000258
การเก็บรักษาและแปรรูปผลิตผลเกษตร
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>