KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
ifrpd FOOD 6509
การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับ SME โดยระบบ Pre-HACCP/โดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST)ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>