KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น มังกรศรีสะอาด
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6652
สมบัติของแป้งพรีเจลาทิไนซ์ที่ผลิตจากการใช้ความร้อนจากแป้งข้าวเหนียว กข6 แป้งข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1
กุหลาบ สิทธิสวนจิก,มังกรศรีสะอาด,พีรยา โชติถนอม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>