KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น มังกร โรจน์ประภากร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010191
พลังพิเศษของเกลือธรรมชาติ/มังกร โรจน์ประภากร
มังกร โรจน์ประภากร
2539
T010200
แป้งมันสำปะหลังกับภาชนะบรรจุในอนาคต/มังกร โรจน์ประภากร
มังกร โรจน์ประภากร
2541
FOOD 6814
การศึกษาการใช็จุลินทรีย์หัวเชื้อผสมเพื่อการผลิตลูกแป้งสาโท
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,ปราโมทย์ ศิริโรจน์,มังกร โรจน์ประภากร,วรศักดิ์ ช่างภา,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6898
การทำแห้งโปรไปโอติกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
มังกร โรจน์ประภากร,อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 8032
การศึกษาลักษณะของเอนไซม์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและการผลิตในระดับถังหมัก จาก Thermobifida fusca PA1-1
ศุภางคนางค์ จอมสืบ,วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย,มังกร โรจน์ประภากร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8040
คุณลักษณะของเอนไซม์โปรติเอสบริสุทธิ์จากเชื้อแบคทีเรียชอบเกลือความเข้มข้นปานกลางและแบคทีเรียชอบเกลือความเข้มข้นสูงที่แยกจากน้ำปลา
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,มังกร โรจน์ประภากร,กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์ ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8082
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตไซลาเนสจาก Streptomyces mexicanus 901
แพรสาย ไขบุดดี,วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย,มังกร โรจน์ประภากร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>