KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น มาริสา หวังเจริญ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8263
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุกรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
มาริสา หวังเจริญ,จารี ทองตำลึง,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559

   หน้า : [ 1 ]   Next >>