KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น มารีนา มะหนิ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030307
การศึกษาหาพารามิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิง/มารีนา มะหนิ, อภิญญา เอกพงษ์ และ ธนรัฐ ศรีวีระกุล
มารีนา มะหนิ
2546
FOOD 6999
แบบจำลองการอบแห้งชั้นบางของเมล็ดกาแฟสายพันธุ์คาร์ติมอร์
บุณคง คำครุฑลาวงษ์,มารีนา มะหนิ,อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม - ธันวาคม 2552

   หน้า : [ 1 ]   Next >>