KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น มุกดา เจริญสินทรัพย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6155
ผลของขนาดอนุภาคต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของเซลลูโลสผงจากฟางข้าว/มุกดา เจริญสินทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]
มุกดา เจริญสินทรัพย์
2548
   หน้า : [ 1 ]   Next >>