KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น มุทิตา คณฑา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7267
การศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการสำหรับการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการนับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำพริกพร้อมบริโภค และขนม
พรทิพย์ ศรีศร,จำรัส พูลเกื้อ,มุทิตา คณฑา,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
FOOD 7302
คุณภาพผลไม้รถเข็นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จำรัส พูลเกื้อ,มุทิตา คณฑา,อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์,พรทิพย์ ศรีศร,รัตนา แสงพวง,นลินี โคมพิทยา,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>