KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980275
การพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังไทย/วัฒนะ วัฒนานนท์
วัฒนะ วัฒนานนท์,มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
2540
T980276
พลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลัง/กล้าณรงค์ศรีรอต
กล้าณรงค์ ศรีรอต,มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
2540
   หน้า : [ 1 ]   Next >>