KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 10 เรื่อง จากคำค้น มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980144
การสุขาภิบาลภาชนะ สิ่งสัมผัสอาหาร สภาพแวดล้อมของสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บรักษาอาหารและอุปกรณ์ขนส่งอาหาร/สุมณฑาวัฒนสินธุ์
สุมณฑา วัฒนสินธุ์,มูลนิธิอิลซี่ ประเทศไทย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
T980145
Sanitation Program สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร/สุมณฑา วัฒนสินธุ์
สุมณฑา วัฒนสินธุ์,มูลนิธิอิลซี่ ประเทศไทย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
IFRPD T990152
การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย
2539
IFRPD T990153
กระบวนการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำด้วยความร้อน
กาญจนารัตน์ ทวีสุข,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย
2539
IFRPD T990154
จุลินทรีย์ในอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและสาเหตุการเสียของอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ
มาลัย บุญรัตนกรกิจ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย
2539
T990156
HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
สุวิมล กีรติพิบูล,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
IFRPD T990157
Listeria monocytogenes ในอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
IFRPD T990158
แผนการสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์ข้อกำหนดของ Listeria monocytogenes
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
IFRPD T990159
การตรวจวินิจฉัย Listeria monocytogenes ในอาหาร
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
IFRPD T990160
Escherichia coli O157:H7 ในอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
   หน้า : [ 1 ]   Next >>