KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ยอดหญิง ทองธีระ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070252
ดัชนีการเก็บเกี่ยวของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง/ยอดหญิง ทองธีระ, กวิศร์ วานิชกุล และเรืองศักดิ์ กมขุนทด
ยอดหญิง ทองธีระ
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>