KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 10 เรื่อง จากคำค้น ยุทธนา พิมลศิริผล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T020129
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งจากแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งมันเทศ/ยุทธนา พิมลศิริผล
ยุทธนา พิมลศิริผล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
KU T060024
การพัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งจากแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งมันเทศ/ยุทธนา พิมลศิริผล ... [และคนอื่นๆ]
ยุทธนา พิมลศิริผล
2546
FOOD 6533
การผลิตผลิตภัณฑ์โดขนมปังแช่เยือกแข็ง/ยุทธนา พิมลศิริผล
ยุทธนา พิมลศิริผล
2552
Full Textx
FOOD 6642
ยีสต์กับการปรับปรุงคุณภาพของโดขนมปังแช่เยือกแข็ง
ยุทธนา พิมลศิริผล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
FOOD 6803
การพัฒนาสูตรอาหารเช้าธัญพืชจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิสายพันธุ์ KPSKD5 งอก
ศุภนุช ใ่ส่แปง,ยุทธนา พิมลศิริผล,กิตติวุฒิ เกษมวงศ์,นิรมล อุตมอ่าง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6804
การลดปริมาณไขมันและค่าดัชนีน้ำตาลของคุกกี้ปราศจากกลูเตนโดยใช้เส้นใยอาหารจากเปลือกชั้นในของผลส้มโอ
สุชาดา นกเถื่อน,ยุทธนา พิมลศิริผล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6870
ผลของสารสกัดพรอพอลิสต่อการเกิดกลิ่นหืนของผลิตภัณฑ์มายองเนส
สุทธินันท์ สันติประเสริฐ,ยุทธนา พิมลศิริผล,รมณี สงวนดีกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 7084
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมปังด้วยอิมัลซิไฟเออร์
ยุทธนา พิมลศิริผล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
PUB 0592
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมปังด้วยอิมัลซิไฟเออร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ยุทธนา พิมลศิริผล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0718
ยีสต์กับการปรับปรุงคุณภาพของโดขนมปังแช่เยือกแข็ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ยุทธนา พิมลศิริผล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>