KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030152
ไวน์ข้าว ภูมิปัญญาไทย สู่การผลิตเชิงพานิชย์/ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
2544
T030187
กระบวนการผลิตสาโทและจุลชีววิทยาของสาโท/ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
2546
T070342
/ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
2549
FOOD 7853
ผลิตภัณฑ์ข้าวงอกนึ่งจากข้าวญี่ปุ่นสายพันธ์ุที่ปลูกในประเทศไทย
ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล,วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
พฤษภาคม-มิถุนายน 2554
FOOD 7946
การเปลี่ยนแปลงปริมาณวิตามินบี 1 และแกมมา แอมิโนบิวทิริกแอซิดในการผลิตข้าวงอกนึ่งขาวดอกมะลิ 105 ระดับโรงงานต้นแบบ
ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล,วาสนา กล้าหาญ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>