KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น ยุพร พืชกมุทร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030129
การศึกษากระบวนการผลิตผงเต้าหู้เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทน/วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และ ยุพร พืชกมุทร
วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
2544
T070038
การใช้ประโยชน์จากโอคาราเพื่อทดแทนแป้งสาลีในคุกกี้เนย/ยุพร พืชกมุทร, กานดา แซ่จิว
ยุพร พืชกมุทร
2548
FOOD 6588
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แพตตี้เต้าหู้หมูเพื่อสุขภาพ
ยุพร พืชกมุทร,ชื่นจิต พงษ์พูล,วารสารเกษตรพระัจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 6992
การปรับปรุงคุณภาพของขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลี
ยุพร พืชกมุทร,วิญญ์ ผิวนิ่ม,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7566
การปรับปรุงคุณภาพของขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลี
ยุพร พืชกมุทร,วิญญ์ ผิวนิ่ม,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7637
การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลือง
ยุพร พืชกมุทร,วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สิงหาคม 2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>