KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น รวิพิมพ์ ฉวีสุข
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8008
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จากสถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมเกียรติ ว่องเกียรติคุณ,รวิพิมพ์ ฉวีสุข,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
FOOD 8534
สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
รวิพิมพ์ ฉวีสุข,สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
กรกฎาคม 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>