KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น รวีพิมพ์ ฉวีสุข
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6848
แบบจำลองเชิงปริมาณเพื่อทำนายปริมาณ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง
ผดุงเดช พูลสุข,รวีพิมพ์ ฉวีสุข,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>